UNFPA Mongolia

Publications

RHS report 2003

  

Report on situation analysys to introduce RTI/STI prevention services through social franchising among young people

The success of the application of social franchising in preventing RTI/STI among young people would largely depend on accurate analysis of the existing situation. The situation analysis will be a key starting point to develop the package of services, including the IEC/BCC interventions, directed towards effective prevention of RTIs using the social franchising approach. It will also indicate the livelihood of the project in future.
Download

  

Recent Success Stories in Reproductive Health Commodity Security

  

State of World Population 2012

http://unfpa.dexero.com/public/cache/offonce/home/publications/pid/12511  

RH Survey 2008

  

The Implications of Demographic Trends for Socioeconomic Development and Public Policy in Mongolia

  

Statistics on children and youth - 2010 POPULATION AND HOUSING CENSUS OF MONGOLIA

  

Хүн ам ба хөгжлийн олон улс бага хурлаас хойших 15жилд (1994-2009)

  

UNFPA 2013 COUNTRY OFFICE ANNUAL REPORT

  

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН 2013 ОНЫ ТАЙЛАН МОНГОЛ УЛС

  

НҮБ-ЫН ХҮН АМЫН САНГИЙН 2013 ОНЫ ТАЙЛАН МОНГОЛ УЛС

  

UNFPA Mongolia Country Programme Action Plan (CPAP)-Revised

  

More UNFPA Mongolia Country Programme Action Plan (CPAP)

Programme of Cooperation

Between

The Government of Mongolia

and

The United Nations Population Fund

Country Programme Action Plan

(CPAP) 2012-2016

Revision made in July 2014

for the period 2014-2016

  

2014 ОНЫ ТАЙЛАН

Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хүн амын сан хамтран 2012-2016 онд улс орныг дэмжих 5 дахь хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж байна. Монгол улс дундаж орлоготой орны ангилалд шилжин, тэргүүлэх чиглэлд нь өөрчлөлт орж, НҮБ-ын Хүн амын сан 2014-2017 онд стратегийн шинэ төлөвлөгөө хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй холбогдуулан, хөтөлбөрийн дунд хугацааны үнэлгээний дүнг үндэслэн 2014 оны дундуур уг хөтөлбөрийг дээрх тэргүүлэх чиглэл, стратегид нийцүүлэв.

НҮБ-ын Хүн амын сан нь хүн ам, хөгжил, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд ба эрх, залуучуудын хөгжил, жендэрийн тэгш байдал гэсэн дөрвөн үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Хүн ам ба хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хүн амын тоон мэдээ, мэдээллийг цуглуулж, дүн шинжилгээ хийн, бодлого шийдвэр гаргахад ашиглахад нь Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлдэг. Бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, эрхийг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд эх, нярайн эндэгдлийг бууруулахад онцгойлон анхаарч, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж, хэрэглээ, чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлдэг. Залуучуудын хөтөлбөр нь залуучуудыг амьдрах ухаанд сургаж, чадавхитай, сэтгэлийн хаттай болж төлөвшихөд нь дэмжлэг үзүүлдэг. Жендэрийн хөтөлбөр нь жендэрийн тэгш байдлыг хангаж, эмэгтэйчүүдийг эрх мэдэлжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, жендэрт суурилсан хүчирхийллийг бууруулахад онцгойлон анхаардаг.

НҮБ-ын Хүн амын сан 1970-аад оны сүүлээс Монгол улстай хамтран ажиллаж, дээрх үндсэн чиглэлүүдэд томоохон өөрчлөлтүүдийг авчрав. Засгийн газар, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран Засгийн газрын бодлогуудыг боловсруулж, шинэчлэхэд техник, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээ, эрхийг хангах, чадавхи бэхжүүлэх, түншлэлд зуучлах, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл, жирэмслэлтээс сэргийлэх арга хэрэгсэлийг ханган нийлүүлэх санаачилгуудыг хэрэгжүүлэв. Эдгээр хөтөлбөрүүд нь эх, нярайн эндэгдлийг 1990 оны түвшингээс бараг талаас илүү хувиар бууруулж, хүн амын тоон мэдээ, мэдээллийг цуглуулж, үр дүнтэй ашиглах найдвартай тогтолцоог бий болгож, жендэрийн тэгш байдал, залуучуудын хөгжлийг хангах чиглэлээр томоохон ахиц гаргахад хувь нэмэр оруулав.

Татах /Монгол хэлээр/

  

2014 Annual Report

  

UNFPA 2015 Annual Report